DOCTYPE html> YOLO shortcut icon" href="http://38.media.tumblr.com/avatar_ac465cb53e0b_128.png">
YOLO
Chwyć za rękę mnie, złap za rękę mą. Pójdziemy razem w świat.
Home Theme Ask me anything

wewilldiesoon:

tak idealnie

(Źródło: za-slabe-serce, via gettastyle)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter